Thép Nam Kim bắt đầu có lãi sau 3 quý lỗ liên tiếp

NKG Nam Kim
12:31 - 31/07/2023
Thép Nam Kim bắt đầu có lãi sau 3 quý lỗ liên tiếp
0:00 / 0:00
0:00
Theo BCTC vừa công bố, lợi nhuận trước thuế quý 2/2023 của CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) đạt 167 tỷ đồng, dù giảm 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng đã bắt đầu có lãi trở lại sau 3 quý lỗ liên tiếp.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thép Nam Kim quý 2/2023 đạt 5.507 tỷ đồng, giá vốn hàng bán 5.004 tỷ đồng, giảm lần lượt 24% và 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 45%, xuống còn 496 tỷ đồng.

Bên cạnh sự sụt giảm từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, quý này, doanh thu từ hoạt động tài chính của Thép Nam Kim cũng giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, xuống 50,5 tỷ đồng.

Một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Nam Kim là đã tiết giảm được 20% chi phí tài chính, 60% chi phí bán hàng và 35% chi phí quản lý doanh nghiệp.

Mặc dù lợi nhuận trước thuế quý 2 của công ty vẫn giảm 30% so với cùng kỳ, xuống còn 167 tỷ đồng, nhưng đây là quý đầu tiên Nam Kim có lãi trở lại sau 3 quý lỗ liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thép Nam Kim đạt 9.887 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm tới 66%, xuống còn 634 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 108 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm 10% xuống còn 253 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tiết giảm 65%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11%.

Do lợi nhuận gộp giảm mạnh và phải gánh khoản lỗ 49 tỷ đồng của quý 1, hết 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Thép Nam Kim chỉ bằng 14% cùng kỳ năm trước, đạt 117 tỷ đồng, đồng thời giảm 30% so với lợi nhuận quý 2.

Năm 2023, Thép Nam Kim đặt kế hoạch tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ hơn 46 tỷ đồng. Như vậy, hết nửa đầu năm, Nam Kim hoàn thành 49,4% kế hoạch doanh thu và 29,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Thép Nam Kim tại ngày 30/6 giảm 10% so với đầu kỳ, đạt gần 12.179 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 49% lên 1.579 tỷ đồng; khoản tiền mặt tăng gần 80 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.084 tỷ đồng; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng 57% lên 396 tỷ đồng.

Nam Kim cũng ghi nhận 5.229 tỷ đồng khoản hàng tồn kho, giảm 25% so với đầu kỳ, chiếm phần lớn là 3.114 tỷ đồng khoản thành phẩm, giảm 10% so với đầu kỳ; 1.617 tỷ đồng khoản nguyên vật liệu, giảm 23%.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6, nợ phải trả của công ty giảm 17% xuống còn 6.797 tỷ đồng. Phần lớn là khoản 4.526 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, giảm 11%; khoản phải trả người bán ngắn hạn, giảm 33% so với đầu kỳ xuống còn 1.689 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp