Lãi ròng GVR đi lùi trong quý đầu năm

GVR Cao su
18:20 - 02/05/2024
Lãi ròng GVR đi lùi trong quý đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2024, Cao su Việt Nam (GVR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng, kết quả này giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (HoSE: GVR), quý 1/2024 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 4.585 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ sản xuất và kinh doanh mủ cao su của GVR chiếm tỷ trọng lớn nhất và có mức tăng tốt khi tăng từ 2.915 tỷ đồng (quý 1/2023) lên 3.390 tỷ đồng (quý 1/2024).

Giá vốn mủ cao su của GVR tăng 19%, lên mức 2.648 tỷ đồng, kéo tổng giá vốn hàng bán trong quý của doanh nghiệp lên mức 3.509 tỷ đồng, tương ứng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ở mức 1.075 tỷ đồng, tăng 6,9% so với mức 1.005 tỷ đồng tại quý 1/2023.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp giảm từ 231 tỷ đồng xuống còn 227 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm từ 142 tỷ đồng còn 111 tỷ đồng. Chi phí bán hàng lại tăng nhẹ 3,6% YoY, đạt 113 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 0,3%, đạt 363 tỷ đồng.

Trong quý, khoản thu nhập khác của GVR ghi nhận giảm tới 67%, còn 122 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền bồi thường giảm từ 211 tỷ đồng xuống còn 3,2 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của GVR đạt 650 tỷ đồng, giảm 13,9% so với mức 755,6 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, GVR lên kế hoạch doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 24.999 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.437 tỷ đồng, tăng 2% YoY.

Với kết quả quý 1/2024, doanh nghiệp đã hoàn thành 18,9% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản tại ngày 31/3/2024 của GVR đạt 76.913 tỷ đồng, giảm 1,4% so với mức 78.062 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Trong đó, tiền mặt của doanh nghiệp đang ở mức 167 tỷ đồng, tăng 43% so với ngày đầu năm; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt 1.743 tỷ đồng, giảm 21%; các khoản tương đương tiền cũng ghi nhận giảm 16%, còn 2.700 tỷ đồng.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 429 tỷ đồng lên 575 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 3.109 tỷ đồng, giảm 8,2% so với mức 3.388 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2024.

Nợ của GVR tại ngày cuối kỳ này ở mức 20.894 tỷ đồng, giảm 9,4% so với mức 23.084 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Biến động lớn đến từ khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn khi tăng từ 518 tỷ đồng lên 782 tỷ đồng. Khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước lại giảm từ 541 tỷ đồng xuống còn 356 tỷ đồng. Khoản phải trả người lao động giảm sâu 57%, còn 674 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 18%, còn 2.445 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 3.482 tỷ đồng, giảm 2,6% so với ngày đầu năm 2024.

Đọc tiếp