Lợi nhuận sau thuế quý I của MPC giảm 34%

MPC Minh Phú
15:20 - 03/05/2024
Lợi nhuận sau thuế quý I của MPC giảm 34%
0:00 / 0:00
0:00
Quý I/2024, chi phí bán hàng của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tăng 26% so với cùng kỳ lên mức 66,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 4%, đạt mức 21,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC), doanh thu thuần trong quý 1/2024 đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng thêm 37%, lên mức 1.215 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng ở mức 101,4 tỷ đồng, tăng 7,7% YoY.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính đều giảm sâu với lần lượt -74% YoY và -79% YoY, đạt 37 tỷ đồng và 26 tỷ đồng. Chi phí bán hàng lại tăng 26% YoY, lên mức 66,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 4% YoY, đạt mức 21,9 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của MPC đạt 24,8 tỷ đồng, giảm 34% so cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của MPC ở mức 7.657 tỷ đồng, tăng 1,1% so với mức 7.571 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Trong đó, tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp giảm từ 67 tỷ đồng xuống còn 40 tỷ đồng.

Tại ngày cuối kỳ, doanh nghiệp không còn khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng, trong khi đó tại ngày đầu năm 2024 khoản này ở mức 228 tỷ đồng.

Ba tháng đầu năm 2024, khoản cổ tức phải thu từ công ty con giảm 34%, từ mức 67 tỷ đồng xuống còn 43,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 2.176 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,9% so với mức 1.943 tỷ đồng tại ngày đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 31/3/2024 đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 3,3% so với mức 2.157 tỷ đồng tại ngày đầu năm. Trong đó, biến động lớn đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn khi tăng từ 106 tỷ đồng lên 272 tỷ đồng. Khoản phải trả người lao động giảm sâu 84%, còn 8,3 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.874 tỷ đồng xuống còn 1.722 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp