Những văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong tháng 5/2023

CHÍNH SÁCH Việt nAM
21:28 - 01/06/2023
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong tháng 5 nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc tiếp